17 Mar 12:46 GMT

Home My Wikiwords Add/import Stats FAQ About

Username
Password
Register

SearchTranslate

 

Wikiwords info
Native language: Armenian

Languages:
English
Armenian
Russian

Recent discussions
Henrik Pipoyan
Wikipoints: 10815

ProZ.com member
Paying member since May 30 '04
View profile


This user does not have any collections.

Recent additions by Henrik Pipoyan
Terms

Definitions
ճանաչում
Իմանալը, գիտակցության սեփականությունը դարձնելը
այլաբանություն, ալեգորիա
Վերացական հասկացությունների արտահայտումը կոնկրետ պատկերներով (ալեգորիա)
New to Wikiwords?
1. Sign up or log in
2. Contribute!


Concept of the day
Readily reacting to people or events.

Information
What can I do here?
This is a user profile page. Here you see their collections, stats, as well as some data from their ProZ.com profile if they are registed there.

ProZ.com info
KudoZ points: 708

Top language pairs:
English Armenian
Russian Armenian

Stay updated
Enter your email address to keep informed of Wikiwords progress.

Would you like to help maintain a specific area of Wikiwords?

Sign up for a language and field combination!